Vedtægter

§ 1
Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Fanø Jagtforening.
 2. Foreningens hjemsted er Nordby, Fanø.

 

§ 2
Forholdet til Danmarks Jægerforbund

 1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse love/vedtægter.
 2. Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 3
Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som følger:

 • at varetage medlemmernes jagtlige interesser i enhver henseende
 • at højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme
 • at arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivne miljø som grundlag for en sund og artsrig fauna – herunder hensigtsmæssig brug af de selvfornyende, naturgivne ressourcer
 • at varetage generelle administrative og praktiske opgaver inden for jagt- og faunaforvaltning i samarbejde med offentlige myndigheder
 • at støtte og fremme relevant faunaforskning
 • at tilstræbe en rimelig forvaltning af jagten i dens helhed
 • at arbejde for gennemførelse af nationale ordninger, der sikrer jægere med bopæl i Danmark jagtmulighed for fortsat jagt på fiskeriterritoriet og offentligt ejede arealer
 • at yde service til medlemmerne

 

 1. Foreningens bestyrelse skal i samarbejde med Danmarks Jægerforbunds ledelse fremme formålene ved de fremgangsmåder, der til enhver tid anses for hensigtsmæssige, herunder ved
 • at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder
 • at opretholde et optimalt service-, aktivitets- og uddannelsesniveau
 • at udgive et medlemsblad
 • at virke for, at Danmark opfylder sine internationale forpligtelser i jagt-, natur- og miljømæssige henseende
 • at samarbejde med relevante danske og udenlandske interesseorganisationer om forvaltningen af fauna, natur og miljø.

 

§ 4
Optagelse

1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

§ 5
Ophør

 1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
 2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
 3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter Kapitel 10.
 4. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

§ 6
Kontingent og hæftelse

 1. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
 2. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 3. Efter bestyrelsens indstilling kan generalforsamlingen udnævne et medlem til æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.

 

§ 7
Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juli eller august måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningens i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Fest- og reguleringsudvalg aflægger beretning.
 6. Flugtskydningsudvalg aflægger beretning.
 7. Vildtplejeudvalg aflægger beretning.
 8. Indkomne forslag.
 9. Beskydningsregler for kommende jagtsæson.
 10. Valg af formand (lige årstal) og valg af kasserer (ulige årstal).
 11. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal) og valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal).
 12. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
 13. Valg af 1 revisor.
 14. Valg af 3/2 udvalgsmedlemmer til flugtskydningsudvalg.
 15. Valg af 1 suppleant til flugtskydningsudvalg.
 16. Valg af 3/2 udvalgsmedlemmer til festudvalg.
 17. Valg af 1 suppleant til festudvalg.
 18. Valg af 4/3 udvalgsmedlemmer til vildtplejeudvalg.
 19. Valg af 1 suppleant til vildtplejeudvalg.
 20. Indstilling af 2 bestyrelsesmedlemmer til I/S Albue Fuglekøje.
 21. Eventuelt.

 

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

§ 9
Afstemninger

 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 2. Hvert medlem har én stemme.
 3. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne begærer skriftlig afstemning.
 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 5. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed med mindre, andet fremgår af disse vedtægter.
 6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når forslaget har været behandlet og har opnået flertal på den foregående ordinære generalforsamling.

 

§ 10
Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
 2. Bestyrelsen består af 7 – 9 medlemmer.
 3. Valgperioden er for 2 år. Genvalg kan finde sted.
 4. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsen vælger fra sin midte en næstformand, en sekretær samt et antal udvalgskoordinatorer, sekretæren kan dog være ekstern.
 6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af medlemmerne af bestyrelsen begærer det.
 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 8. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
 9. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

 

§ 11
Tegningsret

 1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
 2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

§ 12
Formue og regnskabsår

 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 13
Revision

 1. De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jvf. § 7.4, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
 2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
 3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

§ 14
Sammenslutning

 1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet således, at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

§ 15
Opløsning

 1. Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
 2. Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den ny jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

§ 16
Udvalg

 1. Under foreningen er der nedsat 3 udvalg.
 2. Flugtskydningsudvalg på 5 medlemmer
 3. Fest- og reguleringsudvalg på 5 medlemmer.
 4. Vildtplejeudvalg på 7 medlemmer.
 5. Alle udvalgsmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen og således, at der i lige årstal vælges henholdsvis 3, 3 og 4 medlemmer og i ulige årstal 2, 2 og 3 medlemmer.
 6. Udvalgene konstituerer sig selv.
 7. Udvalgene refererer til de af bestyrelsen udpegede koordinatorer for området.

 

§ 17
Albue Fuglekøje I/S

 1. Foreningen er interessent i Albue Fuglekøje I/S og vælger hvert år i henhold til dagsordenen to kandidater til bestyrelsen og en kandidat til suppleant.

 

§ 18
Ikrafttræden

 1. Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 25. august 2009, træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund. Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 25. august 2009.
Senest ændretTirsdag, 09 august 2016 19:04