Jagtregler for Fanø Jagtforenings lejede og ejede arealer

§ 1
JAGTADKOMST
1 Bestyrelsen for Fanø Jagtforening fastsætter årligt det maksimale antal jægere, der kan bevilges jagtadkomst til foreningens arealer.

2 Medlemmer af Fanø Jagtforening, som er fastboende på Fanø, og udenøs medlemmer, som har indgået jagtlejeaftale med minimum 5 ha jord til reviret, kan meddeles jagtadkomst mod senest den 1. maj at betale det af bestyrelsen fastsatte gebyr, som kan reguleres ved manglende tilslutning. Nye jægere kan søge om fri jagtadkomst første år efter indmeldelse i Fanø Jagtforening.

3 Medlemmer under uddannelse kan søge om ½ jagtadkomst i op til 3 år incl evt fri adkomstførste år.

4 Nyjægere har gratis jagtadkomst det første år.

5 Ved fuldtegning af jagtadkomstløsere oprettes en venteliste, og ansøgere meddeles adkomst, når der er ledige pladser og i den rækkefølge, de er sat på listen.

6 Ved manglende tilslutning kan bestyrelsen give adkomst til udenøs medlemmer, såfremt dette er tilladt i henhold til jagtleje aftalerne.

7 Adkomst for udenøs medlemmer gives for et år af gangen.

8 Puljerne i §6 følges såfremt der gives adkomst.

9 Ved jagt har medlemmerne pligt til at fremvise dokumentation (kvittering) for betalt jagtadkomst på begæring af andet medlem, der samtidig skal fremvise dokumentation for sin jagtadkomst. Tilsvarende pligt have over for lodsejere.

10 Flytter et medlem fra Fanø eller ikke kan gives jagtadkomst iht. § 1.3 er jagtadkomsten gyldig til og med den førstkommende 31. marts.

11 Medlemmer der ønsker at leje selvstændig jagt på i Nordby sogn skal informere bestyrelsen.

12 Bestyrelsen kan nægte et medlem jagtadkomst såfremt medlemmet modarbejder foreningens interesser.

§ 2
Formand, kasserer og sekretær
1 Foreningens formand har gratis jagtadkomst. Kasserer og sekretær deler en gratis jagtadkomst.

§ 3
Golfbanen
1 Der må kun jages og reguleres kaniner på golfbanen inden for det tidsrum, der anføres i Bilag A.

2 Bestyrelsen er bemyndiget til at arrangere jagter i området.

3 Det er ikke tilladt at skyde med riflede våben henover golfbanens område med mindre dette er specielt aftalt mellem grundejeren og Fanø Jagtforening.

§ 4
Jagtgrænsekort
1 Bestyrelsen tilstræber, at der til enhver tid findes opdateret information om reviret i form af jagtgrænsekort og/eller beskrivelser.

2 Det er den enkelte jagtadkomstløsers pligt at holde sig orienteret via hjemmesiden.

§ 5
Jagtens udøvelse
1 Jagten på harer, fasaner og skovsnepper må først påbegyndes kl. 09.00.

2 Jagten skal til enhver tid drives på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis og i henhold til "De jagt etiske regler" og der må kun drives jagt til eget forbrug.

3 Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at afholde et antal fællesjagter for foreningens medlemmer. Bestyrelsen leder jagterne og fastsætter regler for beskydning og for invitation af gæster samt fordeler skytter og drivere. Adkomstløsere, som ikke deltager i de af foreningen annoncerede fællesjagter, må på dage, hvor sådanne afholdes ikke udøve markjagt, men alene udøve jagt i forbindelse med aftentrækket.

4 Jagt og regulering udøves generelt med glatløbede haglvåben, dog er brug af riffel er tilladt;

• til råvildt og andre vildtarter, som i henhold til jagtloven kun må skydes med riffel samt til ræv og mårhund, for adkomstløsere i efterårs- eller forårs-puljer iht §6.

• til ræv og mårhund i perioden 1/1 – 15/5 samt 16/7 – 30/9

• til krage, husskade, råge, kanin, ræv, mårhund samt mink med våben nævnt i "Bekendtgørelse om våben og ammunition der må bruges til jagt mv" §3 stk 1 - 3, 4 og 5 (generelt kalibre som .22LR, .22 magnum og .17HMR)

5 Buejagt er tilladt.

§ 6
Beskydning af klovbærende vildt.

Generelle regler
1 Bestyrelsen beslutter hvert år hvor meget klovbærende vildt af hver art der skal nedlægges, ligesom bestyrelsen fastlægger fordelingen af beskydningen på køn og område.

2 Lodtrækning til puljerne er personlig og kan ikke overdrages til andre.

3 Når et medlem har nedlagt et stykke klovbærende vildt, skal vedkommende samme dag give listeføreren besked, og dyret skal senest 2 dage efter nedlæggelsen være afleveret til listefører. Overholdes disse regler ikke, mister man retten til at deltage i kommende efterårspulje. For dyr der er nedlagt og indrapporteret i henhold til gældende regler, har skytten krav på indmad og eventuel opsats, og dyret kan erhverves i henhold til gældende takster – se Bilag B.

6.1 Forårsbukke

Lodtrækning
1 For at deltage i jagten på forårsbukke skal man være indtegnet på den særlige bukkepulje.

2 Medlemmer som har betalt årets jagtadkomst senest den 1. Maj pågældende år kan indtegnings på listen dog med hensyntagen til "Sletning stk 3"

3 Indtegning på lister til puljen sker på generalforsamlingen eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Beskydningen
1 Beskydningsfristen og antallet af forårsbukke til afskydning fastsættes af bestyrelsen.

2 Bestyrelsen foretager hvert år umiddelbar inden generalforsamlingen lodtrækning om beskydningsretten blandt de resterende på bukkepuljen.

3 Listen opdateres på Hjemmesiden under beskydningspuljer.

Sletning
Sletning af medlemmer, der er indtegnet på bukkepuljen, sker, når:
• En adkomstløser ifølge lodtrækning har haft chance til beskydning, enten den er udnyttet eller ej

• En adkomstløser ikke løser jagtadkomst en sæson i puljeperioden

• En adkomstløser som efter at have haft sin chance ikke løser jagtadkomst for den efterfølgende sæson, mister han/hun retten til at blive indtegnet på den næstfølgende liste

• Man ikke længere er medlem af Fanø Jagtforening

• Man pga. nedenstående regler har meldt fra, slettes man automatisk på ældste pulje, hvis man figurerer på mere end 2 puljer

Særlige forhold
1 En adkomstløser der på grund af særlige forhold som eks. sygdom, arbejde eller på anden måde bliver afskåret fra at udnytte sin beskydningsret, kan dog forblive på bukkepuljen og deltage i senere lodtrækninger, når gyldigt fravær, senest 2 dage før beskydsningsretten begynder, er meddelt til listefører eller formand.

6.2 Råvildt og dåvildt - efterårsjagt

1 Lodtrækning

2 Retten til at deltage i beskydning af råvildt og dåvildt om efteråret sker ved lodtrækning blandt de adkomstløsere, der inden den 1. maj har betalt jagtadkomst. Denne lodtrækning foretages af bestyrelsen umiddelbar før generalforsamlingen.

3 Listen opdateres på Hjemmesiden under beskydningspuljer.

Særlige forhold
1 En adkomstløser, der på grund af særlige forhold som eks. sygdom, arbejde eller på anden måde bliver afskåret fra at udnytte sin beskydningsret, kan bytte med en anden adkomstløser fra puljen forudsat begge parter meddeler dette til listefører eller formand, senest 2 dage før beskydsningsretten begynder.

Beskydning
1 Antallet af råvildt og dåvildt til afskydning samt instruks for efterårs puljen fastsættes af bestyrelsen og ses i Bilag A.

2 Hvis der nedlægges råer, hvor der kun må jages rålam, afregnes til dobbelt takst.
3 Hvis der nedlægges bukke om efteråret afregnes til dobbelt takst og trofæet konfiskeres.

4 Når/hvis kvoterne er opbrugt annonceres dette på hjemmesiden og hagl/riffle-jagten slutter.

6.3 Kronvildt
Lodtrækning
1 Retten til at deltage i beskydning af kronvildt om efteråret sker ved lodtrækning blandt de adkomstløsere, der inden den 1. maj har betalt jagtadkomst og tilmeldt sig på årets pulje ved Generalforsamling. Denne lodtrækning foretages af bestyrelsen inden 1 September.

2 Indtegning til puljen sker på generalforsamlingen eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

3 Listen opdateres på Hjemmesiden under beskydningspuljer.

Særlige forhold
1 En adkomstløser, der på grund af særlige forhold som eks. sygdom, arbejde eller på anden måde bliver afskåret fra at udnytte sin beskydningsret, kan bytte med en anden adkomstløser fra puljen forudsat begge parter meddeler dette til listefører eller formand, senest 2 dage før beskydsningsretten begynder.

2 For at deltage som riffelskytte på kronvildt jagten skal man have trænet minimum en gang på hjortebane i den indeværende sæson.

§ 7
Jagt fra kunstige rævegrave
1 Jagtforeningens bestyrelse autoriserer op til 3 hundeførere, der er ansvarlige for gennemførelse af jagten fra foreningens kunstgrave. Denne autorisation sker på baggrund af skriftlig henvendelse til bestyrelsen og varer som hovedregel så længe, den pågældende hundefører er indehaver af egnet hund til gravjagt. Bestyrelsen kan dog til enhver tid ændre i listen for autoriserede hundeførere.

2 Hundeførerne er forpligtede til at medtage foreningens adkomstløsere på årets gravjagter. Nye hundeførere med egnet hund kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen anmode om autorisation som hundefører.

3 Rævene må kun jages af grav ved hjælp af egnede hunde (ingen ringklokke, banken på kedler m.m.).

4 Til hver generalforsamling skal hundeførerne i fællesskab have lavet en plan for årets jagter. Gravjagterne arrangeres i et interval med ca. 14 dages mellemrum. Adkomstløsere, der ønsker at deltage i disse jagter, skriver sig på en liste (kan foregå ved fuldmagt) på generalforsamlingen, hvorefter hundeførerne ved lodtrækning tildeler medlemmet en konkret jagtdag. Det er dog tilladt de enkelte jægere at bytte jagtdage, såfremt godkendelse forinden er indhentet hos hundeførerne.

5 Såfremt listen med jægere, der ønsker at deltage, er overbooket, overføres de resterende jægere til næste års jagt, hvor de har fortrinsret i forhold til den ny liste.

6 For deltagelsen betales et gebyr af samme størrelse som gæstekort. Dette gebyr opkræves af hundeføreren og går til vildtpleje – herunder nyetablering og renovering af kunstgrave.

7 Hundeførerne meddeler mødetid og mødested i god tid inden jagten. Hundeførerne kan dog efter fælles overenskomst flytte mødetidspunkt, -sted og evt. dato.

8 På jagten skal hundeførernes anvisninger følges.

9 Kunstgravene må ikke forstyrres mellem jagterne. Skulle et medlems hund eller fritte ved et uheld gå i gravene, må der ikke skydes til ræven. Bevidst forstyrrelse eller ødelæggelse af graven vil medføre karantæne i indeværende og efterfølgende sæson.

§ 8
Hunde
1 Fra 1. april til 1. august skal hunde i marken føres i snor undtagen dog ved nødvendigt schweissarbejde eller træning af hunde i vand og slæb eller schweiss.

2 Træning af hunde tilhørende jægere, der ikke er medlemmer af foreningen, må kun ske i følge med et medlem.

3 Hunde, der træffes uden for jagttiden uden at være i følge med en person, som har det fulde herredømme over den, bør søges indfanget og afleveret til ejeren eller politiet.

§ 9
Gæstekort & kaninkort
1 Bestyrelsen fastsætter regler og priser for udstedelse af gæstekort og kaninkort i henhold til Bilag B.

2 Bestyrelsen fastsætter regler for regulering i sommerhus-området og på golfbanen - se Bilag B.

3 Såfremt gæsten/erne skyder standvildt, går dette fra adkomstløserens kvote - jvf. Bilag A.

§ 10
Anmeldelse af ulovlig/skadevoldende jagt
1 Ethvert medlem er forpligtet til straks at anmelde al ulovlig jagt, samt forulempelse mod landbrug eller privat ejendom under jagt på de af foreningen lejede arealer. Anmeldelse skal ske skriftligt til formanden, og anmelderen er som enkelt vidne nok til sagens forfølgelse. Undladelse af anmeldelse kan medføre karantæne.

2 Der kan gives karantæne for indeværende og følgende jagtsæson eller nægtes jagtadkomst i en efter bestyrelsens afgørelse nærmere angivet periode til medlemmer, der overtræder foreningens vedtægter og/eller jagtregler.

3 Ethvert medlem eller gæst, der under jagt eller regulering på foreningens arealer forvolder skade på person, husdyr eller andres ejendom, kan påregne erstatningspligt og er forpligtet til omgående at anmelde sådan skadevoldelse til formanden eller i hans fravær andet bestyrelsesmedlem. Undladelse heraf vil i de tilfælde, hvor bestyrelsen får kendskab til skadevolderens identitet, medføre, at der træffes foranstaltninger, som anført i § 5.3 i foreningens vedtægter.

§ 11
Ændring af jagtregler
1 Ethvert medlem har pligt til at overholde foreningens vedtægter og jagtregler – også i de tilfælde at disse ved en generalforsamling ændres efter, at medlemmet har løst jagtadkomst.

2 Kun medlemmer der har indløst adkomst har stemmeret til foreningens jagtregler. Jagtregler kan ændres ved simpelt generalforsamlingsflertal, hvis et skriftligt forslag herom er indgivet 3 uger før generalforsamlingen til formanden.

3 Generalforsamlingen kan stille ændringsforslag til et sådant rettidigt indgivet forslag, men ændringsforslaget vil ikke kunne behandles men bortfalder i det tilfælde, hvor forslagsstillerne trækker det oprindelige forslag tilbage.

Jagtreglerne er revideret ved ordinær generalforsamling d 09 August 2016

Senest ændretTorsdag, 11 august 2016 11:53
Mere i denne kategori: « Vedtægter Aktiviteter »