Generalforsamling 2016

Fanø Jagtforening
Ordinær generalforsamling
torsdag den 9. august 2015 kl. 19.00

Referat

Tirsdag den 9. august blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fanø Jagtforening. Generalforsamlingen blev afholdt i Fanøhallen, og tilstede var i alt 43 medlemmer af foreningen.

Gunnar Bruun var dirigent, mens undertegnede tog referat.

Gunnar Bruun startede generalforsamlingen, ved at påtale at indkaldelsen ikke var foregået efter reglerne, eftersom generalforsamlingen ikke var blevet annonceret i medlemsbladet Jæger og Fanø Ugebladet. Der blev dog besluttet at afholde generalforsamlingen på grund af det store antal fremmødte.

Formandens beretning

Jesper Haurum fremlagde i kraft af formandskabet året der gik, og de fremtidige udfordringer for foreningen.

-        Jagtlejekontrakt: Jesper Haurum forklarede, hvorfor der er opstået et behov for forøgelsen af såvel adkomst som kontingent. Begge indtægter er ikke blevet reguleret over en årrække, hvilket giver foreningen nogle udfordringer. Der blev argumenteret for, at adkomsten og kontingentet fremadrettet skal prisindeks-korrigeres. Bestyrelsen lagde op til en prisstigning på 300 kr. i 2017 og 200 kr. i 2018 for adkomstens vedkommende. Kontingentet skal stige med 50 kr. i første omgang. Herefter vil prisen følge prisindekset. Beslutningen blev vedtaget.

Der blev redegjort for antallet af adkomstjægere, som ifølge bestyrelsen har været nogenlunde ens over en årrække. Ligeledes er jagtarealet ikke blevet væsentligt indskrænket.

-        Hjortegruppen: Hjortegruppen på Fanø har besluttet at afholde 2 jagter i år, svarende til de foregående års hjortepolitik på Fanø. Begge jagter er besat, men der er stadigvæk mulighed for at melde sig til som driver med mulighed for at skyde snepper. På grund af de hurtige tilmeldinger overvejes der, om tilmeldingen skal foregå på en anden måde. Af forslag blev nævnt lodtrækning.

I 2017 indtræder der muligvis nye regler for kronhjortejagten i hele landet. Det vides endnu ikke, hvordan de nye regler kommer til at påvirke hjortejagten på Fanø. Der arbejdes på en særordning for Fanøs vedkommende, således at hjortene stadigvæk kan jages i december og januar.

Der er ligeledes tvivl over, hvor mange krondyr der findes på Fanø.

-        Jagttegnskurser: Syv kursister var tilmeldt til årets jagttegnskursus. To har bestået på nuværende tidspunkt. Der blev redegjort for behovet for erfarne mentorer, som kan vejlede nyjægerne, og introducere dem for jægerhåndværket. I år vil bestyrelsen forsøge at afholde temajagter for nyjægere, med henblik på introduktion af mulige jagtformer.

-        Vildtpleje: Efter de senere års udtynding, er der behov for plantning af træer i Kommunens Træer. I Store Grøndal er der udført slåning af tagrør.

Der er i år igen blevet udsat agerhøns. Der anslås, at ca. 150 har overlevet indtil nu. Der berettes om en del fugle ud i terrænet, så projektets ser ud til at have båret frugt. Projektet stopper dog til næste år, og der vurderes, at der ikke vil blive udsat flere agerhøns i Norby Sogn i fremtiden.

-        Skydebanen: Der er fortsat ikke kommet en afgørelse med hensyn til en ny miljøgodkendelse for jagtforeningens skydebane. Det seneste tiltag er, at støjpåvirkningen skal undersøges. Dette sker i samarbejde med Fanø Kommune og jagtforeningen. Jan Holm er fortsat ansvarlig for foreningens dialog med Esbjerg Kommune, som er sagsbehandler. En anden udfordring for skydebanen er kommunens planer om en fremtidig udstykning nord for den forhenværende efterskole.

Selvom fremtiden endnu er usikker, arbejder bestyrelsen videre med jordkøb omkring skydebanen, med henblik på sikring af dens fremtidige virke. 

-        Regulering: Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde med hensyn til mulige reguleringsmuligheder til foreningens medlemmer. Bestyrelsen er fortsat ansvarlig for ansøgning af tilladelserne.

Der er en udfordring med de mange kaniner i sommerhusområdet. I Grøndal sommerhusområdet har bestyrelsen sikret en kontrakt med hver enkel lodsejer, således at gældende lovregler overholdes. I Rindby overvejes der, om samme procedure skal indføres, med henblik på normalisering af forholdene.

For krager og ræv er der kommet yderlige beføjelser i kraft af reguleringsprojektet imellem Nationalpark Vadehavet og DJ. Beføjelserne giver udvidede jagtmuligheder for Fanø Jagtforenings medlemmer.

Der overvejes om der i år skal søges om regulering af duer i september og oktober, eftersom der ikke kan sikres, om bortskræmning er foregået, samt om afgrøderne reelt er påvirket af duerne. I tilfælde af et eventuelt kontrolbesøg, hvor der bliver konstateret, at de gældende regler ikke er overholdt, er det grundejeren, som bliver holdt ansvarlig.

-        Kommende år: Bestyrelsen lægger op til at fokuspunkter for fremtidige indsatser er;

  • Arbejde med ansøgning af fondsmidler, selvom indeværende år ikke har givet den store udbytte.
  • Dialog med Nationalpark angående regulering til fordel for jordrugende fugle.
  • Flere jagttegnskurser
  • Udarbejdelse af vildtplejeprojekter
  • Bedre dialog med de forskellige udvalg med hensyn til økonomi
  • Nyjægere i bestyrelsen

Der var ingen kommentar til formandens beretning, og beretningen blev godkendt.

Regnskab

Kasser Henrik Skovgård redegjorde for årets regnskab. I 2015 var der indtægter for i alt 396662 kr., samt udgifter for i alt 364597 kr. Dette giver et overskud på 32064 kr. for 2015 vedkommende.

Status er at foreningen har aktiver for 1563293 kr., hvoraf 462169 kr. står på foreningens konto.

Der henvises til regnskabet for yderlige detaljer.

-        Der kom et spørgsmål angående eventuelle lejeindtægter for den gamle jagthytte på halens nordspids. Hytten bliver i dag brugt til østersture, men der bliver ikke betalt leje for denne anvendelse. Bestyrelsen beretter at de vil se på sagen.

-        Der var ligeledes spørgsmål til de høje udgifter for halehyttens vedkommende. Bestyrelsen berettede om, at hytten ikke bliver lejet nok ud på nuværende tidspunkt. Der blev diskuteret, om halehytten eventuelt kunne lejes ud på årsbasis, som anses for at være mere attraktivt, samt om hytten kan lejes ud til andre end medlemmer af Fanø Jagtforening. Der er ligeledes diskussion, om jagthytten overhovedet må anvendes til overnatning.

-        For fuglekøjens vedkommende bliver berettet om et underskud på 5033 kr..  Indtægterne er på nuværende tidspunkt kun baseret på entre. Derfor søges der om flere fondsmidler i 2016-2017.

Stigning af kontingent

Fremadrettet stiger kontingentet med 50 kr. for alle medlemmers vedkommende. Beslutningen blev vedtaget.

Festudvalg

Festudvalget har i år valgt ikke at afholde en stor jagtfest, men derimod en aften med gule ærter, efter en af årets fællesjagter. Denne beslutning blev taget på grund af manglende medlemmer i festudvalget. Aftenen med gule ærter ansås dog for at være en succes, og der vælges at videreføre konceptet i år.

Flugtskydningsudvalg

Der er behov for fremtidig istandsættelse af skydebanens hytte og anlæg. I år er der malet vinduer.

Udvalget beretter om manglende opbakning til skydebanens aktiviteter på trods af flere nyjægere. Der opfordres til, at jægere husker at benytte sig af skydebanen.

Vildtpleje

Gunnar Bruun fremlagde beretning for vildtplejeudvalgets aktiviteter, i året der gik. Der fodres fortsat i år på jagtforeningens arealer. I udvalget er der dog indledt en dialog om fordring skal fortsættes fremadrettet.

Anderør i Karensdal er blevet vedligeholdt, og der berettes om tegn på yngleaktivitet. Rørene har således haft den ønskede effekt.

Med hensyn til fodermarker er der eksperimenteret med kalkning af enkelte felter.

Der henvises til formandens beretning med hensyn til yderlig information om foreningens vildtplejeindsats.

Indkomne forslag

Lars Gustav Nielsen havde indsendt følgende forslag til behandling;

-        Lars Gustav problematiserede nuværende politik omkring afholdelse af råvildtsjagt, og hans mulighed for at udøve denne jagtform. Hans ønske er derfor, at der oprettes en online-kalender, hvor den enkelte jæger kan melde sig til råvildtsjagt på selvvalgte dage, således at jægeren selv har mulighed for at vælge tidspunkt, til forskel for nuværende ordning med lodtrækning og kalender. Kalenderen anslås at ville have en årlig udgift på maksimalt 1600 kr. Bestyrelsen skal stå for administration af kalender, samt beslutningen om hvor mange dyr der kan skydes.

Bestyrelsen argumenterede for, at systemet ikke kunne implementeres for indeværende år. Desuden bliver der stillet spørgsmålstegn vedrørende en mulig stigning af jagttryk på råvildt, og dermed dens bæredygtighed. Der skal ligeledes sikres, at alle har lige muligheder, for at gå på råvildtsjagt, og at der ikke må opstå et ”først til mølle princip”.

Medlemmerne synes dog, at kalendersystemet kan have en mulig fremtidig potentiale, og at bestyrelsen burde arbejde videre med løsningen. Kun en valgte at stemme imod. Dermed pålægges bestyrelsen at se nærmere på kalendersystemet. Et oplæg forventes til næste generalforsamling.

-        Kaninregulering: Lars Gustav ønsker mulighed for regulering af kaniner med salonriffel i sommerhusområdet, samt en mulighed for at medtage gæster i området uden sektionsansvarlig. Argumentet er, at den nuværende tilmeldingsprocedure med hensyn til gæstejægere er for begrænset.

Bestyrelsen oplyser om, at der er indgået en aftale med grundejerforening, om at al jagt i sommerhusområdet skal ske med en sektionsansvarlige tilstede. Tilladelse til at jage uden sektionsansvarlig eller ved at anvende salonriffel kræver derfor en ny aftale med grundejerforeningen. Desuden oplyser bestyrelsen, at de som ansvarlige på nuværende tidspunkt ikke kan stå ind for sådan en ændring af aftalen, eftersom salonriffel anses for ikke at være sikker nok.

Der oplyses dog, at der muligvis kommer en tilladelse til regulering af kaniner på golfbanen med riflede våben. Aftalen er dog på nuværende tidspunkt ikke på plads.

Bruno Kristensen havde indsendt følgende forslag;

-        Der ønskes en nedsat jagtadkomst for seniorer. Begrundelsen er, at foreningen har iværksat mange initiativer for nyjægere, men ikke for seniorer i foreningen. Der foreslås en reduktion på 40 % af adkomsten, mod i stedet ikke at få lov til at jage i weekenden i tidsrummet kl. 9 til kl. 15.

Bestyrelsen svarer ved, at der på nuværende tidspunkt er ca. 20 adkomstjægere, som ville kunne drage nytte af ordningen. En reduktion vil derfor medføre en stigning for den resterende gruppe af adkomstjægere, hvis budgettet skal holdes. Samtidig svarer en reduktion på 40 % ikke til den foreslåede begrænsning i jagtmulighed, eftersom 40 % svarer til 3 hele dage. Enkelte medlemmer argumenterer for, at ældre jægere ikke nødvendigvis har en dårligere økonomi end yngre jægere med nystiftet gæld og småbørn.

Bruno ønsker blot, at seniorer bliver set som en ressource, og at der kan stilles krav om aktivitet i foreningens regi. Hertil svares der, at al arbejde i foreningen beror på frivillighed, og at man meget gerne må stille op til arbejde i foreningen.

Forslaget kommer ikke op til afstemning på grund af manglende opbakning.

-        Bruno ønsker regulering af anvendelse af vildtkamera. Der argumenteres for at lodsejeren skal give tilladelse, samt at registrering af borgere er i strid med databeskyttelsesloven. Bestyrelsen beretter, at de vil undersøge gældende lovgivning for området, og at eventuelle oplysninger vil blive lagt ud på nettet. Der kan gives tilladelse til brug af vildtkamera i forbindelse med fældefangst. Dog skal der skiltes ved brug.

Ændrede jagtregler

I forbindelse med generalforsamlingen ønsker bestyrelsen at vedtage nogle ændringer af jagtreglerne;

-        Teksten ændres til at ”jagtadkomst for studerende kun kan reduceres i op til 3 år”. Ligeledes formuleringen til, at ”leje af jagt i Norby Sogn kun må ske med bestyrelsens velsignelse”. Ændringerne bliver vedtaget.

-        $3: For golfbanens vedkommende ændres formuleringen om, at salonriffel ikke må anvendes, i tilfælde af at en aftale kommer på plads. Formulering om mulig straf slettes. Ændringen bliver vedtaget.

-        $4: Formuleringen ændres til at ”bestyrelsen tilstræber”, samt at orientering fremover sker på hjemmesiden. Ændringen bliver vedtaget.

-        $5: Formuleringen om at jagt kun må ske for eget forbrug ønskes ændret, således at nedlagt vidt fremover kan handles. Der er debat om sådan en formulering, kan medføre en stigning i jagttryk, som ikke kommer vildtet til gode. Ændringen af formuleringen kommer til afstemning, og bliver vedtaget. Kun en var imod.

-        $5.4: Der vedtages, at ræv fremover også må beskydes med salonriffel, hvis denne overholder lovens bestemmelse om kaliberstørrelse. Vedtaget.

Formuleringen om, at en jæger under 18 år kun kan gå på jagt med følge af en jæger, som har betalt adkomst i mindst 2 år, slettes. Vedtaget.

-        $6: Fremover bliver kalender for beskydning af råvildt og dåvildt lagt ud på hjemmesiden. Der ønskes at indføre mulighed for bytning af riffeljagt, i tilfælde af at en jæger er forhindret. Vedtaget.

-        $6.3: Krondyrbeskydningen bestemmes i Hjortevildtsgruppen Fanø.

-        $11: Der bliver diskuteret, om kun jægere, som har betalt adkomst, kan stille forslag til ændring af jagtreglerne. Formuleringen bliver tilbagetrukket, eftersom det alligevel kun er adkomstjægere, som kan stemme om en mulig ændring.

-        Bilag A:

Der er ingen forslag til ændring. Der er ligeledes ingen kommentar. Bilag A er vedtaget for 2016-2017.

-        Bilag B:

Gæstekort gælder fremover i 24 timer fra jagtstart. Vedtaget.

Lam under 9 kg brækket vægt er gratis.

Valg af bestyrelses- og udvalgsposter

-        Jesper Haurum er på valg som bestyrelsesformand, og vælger at stille op igen. Jesper bliver valgt som formand.

-        Jan Holm, Michael Bus og Olivier Vryens er på valg som bestyrelsesmedlemmer. Jan Holm og Michael Bus ønsker at fortsætte, og bliver genvalgt. Olivier Vryens ønsker derimod at udtræde. I stedet foreslår bestyrelsen, at suppleant Jacob Coln bliver valgt som bestyrelsesmedlem. Jacob bliver valgt.

-        Leif Nielsen er på valg som suppleant til bestyrelsen. Leif bliver genvalgt. I stedet for Jacob Coln foreslår bestyrelsen nyjæger John Nielsen som suppleant. John bliver valgt.

-        Tom Sørensen bliver genvalgt som revisor.

-        I flugtskydningsudvalget er er Leif Nielsen, Allan Islin og Susan Lauridsen på valg. Leif bliver genvalgt, mens Allan og Susan derimod udtræder. I stedet vælges Mads Christensen og Tobias Tornel ind i flugtskydningsudvalget. Jan Schmidt bliver genvalgt som suppleant.

-        I festudvalget bliver Steen Egholm og Jens Madsen genvalgt, mens Berit derimod ønsker at udtræde. Dertil mangler der 2 medlemmer efter sidste års generalforsamling. Jacob Alber, Allan Christensen og Erik Vitus Hoe stiller op til festudvalget, og bliver valgt.

-        I vildtplejeudvalget er Gunnar Bruun, Jens Brinch, Ole Nybjørn og Flemming Laulund på valg. Alle bliver genvalgt. Kristian Brinch er på valg som suppleant, men eftersom han ikke er medlem længere, træder han ud. I stedet vælges Bruno Kristensen.

-        Til Albue Fuglekøje genvælges Torben Brinck og Benny Lauridsen. Som suppleant genvælges Bjørn Thiesen.

Evt.

Der blev diskuteret om det overhovedet er nødvendig med suppleanter til de forskellige udvalg. Der er ikke taget nogen beslutning om at sløjfe suppleantposterne.

Brian Schmidt havde et par spørgsmål vedrørende forsikring i forbindelse med jagt herunder regulering af kaniner, hvor der de seneste år har været en del påskudte huse. Han foreslår en eventuel indførsel af et gebyr til dækning af forsikringsudgifter/selvrisiko. Jesper Haurum undersøger nærmere hvordan reglerne er.

Der stilles spørgsmål angående jagtforeningens engagement i forbindelse med etablering af en hundeskov uden hegn i Kikkebjergplantagen. Jesper Haurum forsikrer, at hans engagement er som privatperson og ikke i sin egenskab som bestyrelsesformand. Desuden diskuteres der i hvor høj grad en åben hundeskov er ønskværdig med vildtets tarv for øje. Enkelte argumenterer for at vildtets frie bevægelighed og behov for læ er vigtige i denne sammenhæng, samt at erfaringer fra andre landsdele viser, at vildtet ikke bliver skambidt i åbne hundeskove, samt at vildtet heller ikke forsvinder fra hundeskovene. Andre medlemmer er dog mere skeptiske og ønsker en hegnet hundeskov, således at de kan være sikre på, at deres egne hunde ikke eftersætter vildt.

Der takkes for god ro og orden.

Referatet er skrevet af;

Olivier Vryens

Fanø, den 28.august 2016