Referat for Generalforsamlingen 12 Aug. 2015

Denne artikel er kun éen af mange artikler, som fremover vil fremgå på denne side. Herunder kan du følge med i hvad der sker i foreningen, i form af referater af generalforsamlinger og mange andre ting.

Fanø Jagtforening
Ordinær generalforsamling
tirsdag den 12. august 2015 kl. 19.00
Referat
Tirsdag den 12. august blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fanø Jagtforening. Generalforsamlingen blev afholdt i Fanøhallen, og tilstede var i alt 30 medlemmer af foreningen.
Gunnar Bruun var dirigent, mens undertegnede tog referat.
1. Formandens beretning
Jesper Haurum fremlagde i kraft af formandskabet året der gik, og de fremtidige udfordringer for foreningen.
- Der er indgået nyt jagtlejekontrakt for de næste 3 år med Hartkornskassen. Prisen er korrigeret efter den almindelige gældende prisindeks. Der er ingen ændringer i antal matrikler, som hører ind under jagtlejekontrakten.
- Formanden gjorde rede for debatten om adaptiv vildtforvaltning, og hvordan det på sigt kunne have indflydelse på jagten på Fanø. Hjortevildtslauget på Fanø bygger allerede på et princip om samarbejde over et større forvaltningsområde. Arealbegrænsning i forhold til hjortevildtsjagten kan dog have betydning i forhold til problematikken med hegnsjægere.
- Der blev gjort rede for agerhønseprojektet på Fanø, som nu løber på 4. år. Der er udsat 15 familier, hvoraf 12 indtil videre har klaret sig. Der er stadigvæk et behov for regulering af især sortfugle. Næste år er det sidste år med udsætning, hvorefter projektets resultater skal evalueres.
- Jagttegnsundervisning løber nu på andet år. Indtil videre har 19 personer benyttet sig af tilbuddet. 3 har nu opnået jagttegn, mens 3 mangler skydeprøven. 4 til 6 personer vil gå op til teoriprøven igen.
- Der arbejdes med en mentorordning, hvor de nye medlemmer bliver vist rundt i terrænet, og kan gå med en erfaren jæger. Jan Holm er koordinator. Flere oplysninger kommer på hjemmesiden.
- Der bliver i øjeblikket udsat fasan, agerhøns og ænder (i fuglekøjen). Ællingerne er i foråret blevet stjålet fra fuglekøjen.
- Af vildtpleje er der udført:
"Kommunens træer" – fældning, fræsning og genplantning.
"Jægerlunden" – udtynding og genplantning
"Grøndal" – slåning af siv.
Læbælter – plantet i området mellem Kallebjergsvej og Søren Madsen.
- Bestyrelsen arbejder stadigvæk aktivt med jordopkøb. Indsatsen er koncentreret om arealerne i direkte tilknytning til skydebanen.
- Bestyrelsens arbejdsområder vil fremover være;
Vildtforvaltning (adaptiv forvaltning)
Hjorte og mark laug.
Ansøgning af midler fra diverse fonde.
Jagttegnskursus og nye medlemmer.
Vildtpleje projekter. ( især vandhuller)
Økonomi på længere sigt.
Nyjægere i bestyrelsen

2. Det reviderede regnskab 2014
Henrik Skovgård fremlagde regnskabet for 2014 til godkendelse. I alt var der indtægter for 466586,-. Udgifterne er på 349985,-, hvilket giver et overskud på 116601,- for 2014.
- Der blev gjort rede for de høje post af indkøb af haglpatroner. Beløbet blev høj på grund af en ubetalt regning fra 2013.
- Festudvalget havde købt nogle løsninger til festarrangementer, som endte med at blive dyrere end forventet.
- Flugtskydningsudvalget undrede sig over det beskedne overskud af skydebanen. Bestyrelsen redegjorde for at de fleste indtægter på skydebanen bliver bogført under festudvalget.
- Fuglekøjen har givet et overskud på 22383,-, takket være LAG-midlerne. Beløbet bliver overført til jagtforeningens bankkonto.
- Agerhøns-projektet har medført omkostninger for 15202,- i 2014. Der fås en bevilling på 30000,- fra DJ efter projektets afslutning i 2016. Foreningen afholder selv udgifterne til foder.
I øjeblikket er kassebeholdningen på ca. 400000,- i banken. Den 1. maj er der indbetalt jagtleje af ca. 50 medlemmer. Den 1. november skal der betales jagtleje til lodsejerne. I 2014 var jagtlejen på 270350,-.
Foreningen har i øjeblikket aktiver for 1531228,-.
Der blev oplyst at regnskabet kan sendes til interesserede medlemmer.
Regnskabet for 2014 blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslå en stigning på kr. 5 til foreningen fra samtlige medlemmer, hvilket blev godkendt.

4. Festudvalget
Bjørn Gudmundson fremlagde året der gik for festudvalget.
- Til Gule Ærter var der for få tilmeldte, hvilket medførte ekstraudgifter.
- Der var problemer med tilmeldinger til harejagten.
- Den store jagtfest blev dyrere på grund af indkøb af mad udefra. Der efterlyses kokke til arrangementet fremover. Lotteriet gav godt med indtægter.
- Der var ros for arrangementet ved flugtskydningsbanen.
Overordnet er der blevet købt mere ind end man plejer. Bjørn efterlyste derfor mere samarbejde imellem de enkelte udvalg.
Jesper Haurum takkede festudvalget for en fortrinlig indsats, og kom med en opfordring til medlemmerne om at bakke op om aktiviteterne. Foreningen har behov for det sociale samvær.
5. Flugtskydningsudvalget
Anders Lauridsen fra flugtskydningsudvalget fortalte om det store flugtskydningsarrangement, som var forløbet med godt. Der var stor ros for indsatsen med afviklingen.
Der er i øjeblikket et stort frafald af især ældre skytter til flugtskydningen om torsdage. Derfor opfordrede Anders til at komme ud og øve.

6. Vildtplejeudvalget
Gunnar Bruun fremlagde resultaterne af vildtplejeindsatsen.
- Der er blevet plantet træerne ved Kallesbjergvej og over mod den gamle losseplads. Succesen er dog begrænset. De fleste træer er blevet ædt af kaniner og rådyr. En del er gået ud pga. de vandlidende forhold. På Søren Madsens areal klarer buskene sig dog.
- Der er problemer med ukrudt omkring beplantninger. Gunnar kom derfor med en opfordring til at folk en gang imellem gik ud og lugede omkring træerne.
- Der er købt godt ind med frø til fodermarkerne. Enkelte fodermarker trives og bliver brugt af vildtet, mens andre har det mindre godt.
- Der er udsat 50 fasaner.
- Anderørene i Karensdal bliver brugt i 4 tilfælde.
- Jægerlunden er blevet udtyndet. Der bliver nu plantet med birk i området.

7. Indkomne forslag
- Der blev skrevet ind, at ræveregulering i perioden 16.7 til 31.8 kun gælder rævehvalpe. Der skal forud for reguleringen gives sms-besked til den af bestyrelsen udpegede listefører.
- Der blev spurgt om der måtte reguleres ringduer med salonriffel, hvilket bestyrelsen afviste. Ringduer må fortsat kun reguleres med hagl.

8. Beskydningsregler for kommende jagtsæson (vedlagt som Bilag A og Bilag B)
Bilag A og B blev godkendt.
- Der blev stillet forslag om at nedsatte kvoten på 6 harer om året til 2 harer. Forslaget blev nedstemt.
- Der blev forklaret, at der fortsat må jages dåvildt efter man har nedlagt råvildt og omvendt.
- Der blev oplyst om, at riffeljagt på golfbanen under ingen omstændigheder må finde sted.
- Med hensyn til gravjagten skal der fremover betales ved bestilling. Kontonummer kan findes på hjemmesiden. I år vil der være færre gravjagtsarrangementer fordi der kun er en aktiv hund i foreningen. Derfor gælder "først til mølle"-princippet. Mikkel fra Sønderho vil hjælpe til med sin hund.
- Dåvildt afregnes med 20,-/kg.
- Der blev stillet forslag om, at prisen på gæstekort sættes op fra de nuværende 100,-. Forslaget blev nedstemt.
- Buejagt er tilladt.

9. Valg til bestyrelsen og de enkelte udvalg

- Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jens Brinch og Steen Egeholm er på valg.)
Jens Brinck er genvalgt. Kim Carlson træder ind i stedet for Steen.
- Valg af kasser (Henrik Skovgård er på valg)
Henrik er genvalgt.
- Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Bjørn Gudmundsen er på valg)
Jacob Coln er valgt ind som suppleant
- Valg af 1 revisor (Per Mouritzen er på valg)
Per er genvalgt
- Valg af 2 udvalgsmedlemmer til flugtskydningsudvalget (Anders Lauridsen og Knud B. Bjerg er på valg)
Både Anders og Knud er genvalgt
- Valg af 1 suppleant til flugtskydningsudvalget (Søren Lyhne er på valg)
Søren er genvalgt.
- Valg af 4 udvalgsmedlemmer til vildtplejeudvalget (Jan Holm, Jesper Haurum, Allan Christensen og Jens Bak er på valg)
Jesper Haurum er genvalgt. Olivier Vryens og Thy er valgt ind. Frank Helsinghoff er valgt ind som suppleant.
- Forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer til I/S Albue Fuglekøje (Richard Olesen og Gunnar Bruun er på valg)
Både Richard og Gunnar er genvalgt.
- Forslag til 1 suppleanter til Albue Fuglekøje (Ole Nybjørn er på valg)
Ole er genvalgt.
- Valg af 2 udvalgsmedlemmer til festudvalget (Bjørn Gudmundsen og Finn N. Jacobsen er på valg)
Der kun ikke findes afløsere til hverken Bjørn eller Finns post
- Valg af 1 suppleant til festudvalget (Svend Åge Hansen er på valg)
Der kun ikke findes en afløser til Svend Åge.
Der er problemer med at besatte pladserne i festudvalget. På nuværende tidspunkt er der 3 ubesatte poster, hvilket ikke er sket før. Formanden oplyste at dette kunne have konsekvenser for udvalgets fremtidige virke. Bestyrelsen vil granske de muligheder der er.

10. Eventuelt
- Der efterlyses email-adresserne på hjemmesiden. Disse vil nu blive lagt ind.
- Der efterlyses andre kort.
- De nordlige matrikler af golfbanen skal lægges ind som almindelig jagtområde.

Skrevet af;
Olivier Vryens
Den 17.08.2015